Výukové kurzy


Pro účastníky sjezdu jsou připravené 4 bloky paralelních výukových kurzů, které jsou určeny jak pro kolegy ve specializační přípravě, tak pro zkušené neurology, kteří si přejí získat nové praktické informace z jiných oblastí oboru, než na které se specializují. Registrace na kurzy je zvlášť zpoplatněna z důvodu nutného omezení počtu účastníků pro každé téma. Požadavky budou uspokojovány dle pořadí došlých přihlášek.

 

Postup registrace

V případě zájmu o registraci na výukový kurz, prosím kontaktujte Kláru Pechalovou na e-mailu: pechalova@guarant.cz

Do kontaktního e-mailu prosím uveďte pouze Vaše jméno a příjmení a ČÍSLO/KÓD kurzu/kurzů, kterého se chcete účastnit. Kurzy probíhají v časových blocích; věnujte proto pozornost výběru kurzů – z jednoho bloku si můžete zvolit vždy jen jeden kurz.

Instruktážní kurzy je možné dokoupit i na místě, kvůli omezené kapacitě ovšem není možné garantovat, že bude Vámi vybraný kurz stále k dispozici.

 

Ceny kurzů

Registrační poplatek za kurz činí 300,- Kč / osobu / kurz / s výjimkou kurzu 05 Management spasticity, který je díky sponzorství pro registrované účastníky zdarma

 

Seznam výukových kurzů

Datum Čas Číslo kurzu Název kurzu Odborný
garant
Max. kapacita
Středa,
22. 11. 2017
13.00-14.30 01 Sonografie nervů a svalů E. Minks neomezena
Středa,
22. 11. 2017
13.00-14.30 02 Kognitivní poruchy
HANDS ON
I. Rektorová neomezena
Středa,
22. 11. 2017
13.00-14.30 03 Zobrazovací metody v neurologii 1
(nádory, záněty, epilepsie)
HANDS ON
L. Martinkovič
P. Marusič
24
Středa,
22. 11. 2017
15.00-16.30 04 Neurosonologie
Kdy výsledek vyšetření vede ke změně léčby?
D. Školoudík
D. Goldemund
neomezena
Středa,
22. 11. 2017
15.00-16.30 05 Management spasticity
podporováno
R. Jech neomezena
Středa,
22. 11. 2017
15.00-16.30 06 Zobrazovací metody v neurologii 2
(neurozobrazování u CMP a u neurodegenerativních onemocnění)
HANDS ON
M. Baláž
O. Volný
24
Středa,
22. 11. 2017
17.00-18.30 07 Hyperkinézy M. Baláž neomezena
Středa,
22. 11. 2017
17.00-18.30 08 Bolesti hlavy
HANDS ON
D. Doležil neomezena
Středa,
22. 11. 2017
17.00-18.30 09 EEG
HANDS ON
M. Pail
M. Tomášek
24
Čtvrtek,
23. 11. 2017
08.00-09.30 10 Demyelinizační onemocnění
Včasná diagnostika a léčba roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica, organizace péče v ČR
D. Horáková neomezena
Čtvrtek,
23. 11. 2017
08.00-09.30 11 Mechanická trombektomie u akutního mozkového infarktu O. Volný
A. Krajina
neomezena
Čtvrtek,
23. 11. 2017
08.00-09.30 12 Pacient s polohovou závratí – diagnostické a terapeutické manévry II
HANDS ON
J. Jeřábek VYPRODÁNO

 

1. BLOK  - středa 22. 11. 2017, 13:00 – 14:30

01. Sonografie nervů a svalů
Odborný garant:   Eduard Minks
Maximální počet účastníků:   300
Cena:   300,- Kč

Anotace: Kurz je zaměřen na nový směr v neurologii - vyšetření a zobrazení nervů, svalů, šlach a souvisejících tkání pomocí sonografie. V průběhu přednášek se zaměříme na nejčastější kompresivní neuropatii – syndrom karpálního tunelu, podíváme se na afekce vaziva, šlach, kloubů a neopomeneme diagnostiku tumorů periferních nervů pomocí této metody. Část kurzu bude také zaměřena na aplikace botulotoxinu pod ultrazvukovou kontrolou, budou zmíněny výhody a nevýhody oproti elektromyografické kontrole.

Přednášející:
Úvod do sonografie, sonografie u afekcí ramene a zánětů šlach a vaziva na horní končetině. Přehledná přednáška
Doc. MUDr. Luboš Hrazdíra, CSc.

Aplikace botulotoxinu pod sonografií, výhody a nevýhody proti elektromyografii
MUDr. Bořek Tuček, MUDr. Hynek Lachmann

Sonografická diagnostika tumorů periferních nervů na horní končetině
MUDr. Eduard Minks, Ph.D.

Sonografická diagnostika syndromu karpálního tunelu, soubor pacientů
MUDr. Martin Kuliha

 

02. Kognitivní poruchy - HANDS ON
Odborný garant:   Irena Rektorová
Maximální počet účastníků:   200
Cena:   300,- Kč

Anotace: Diagnostika pacientů s kognitivní poruchou může být náročná i při znalosti relevantních diagnostických kritérií. Důvodů je celá řada a cílem sympozia je upozornit na některá úskalí zejména diagnostiky, ale i léčby. Sekce bude prakticky zaměřená a interaktivní (spojena s hlasováním publika) - bude prezentováno a diskutováno pět konkrétních (video)kazuistik. Posluchači si osvojí praktické dovednosti klinického a bed-side kognitivního vyšetření, naučí se indikovat a interpretovat neuropsychologické, genetické, zobrazovací, biochemická a neurofyziologická vyšetření, seznámí se s komplexním multidisciplinárním přístupem k péči o nemocné.

Přednášející:
Použití Montrealského kognitivního testu v ordinaci neurologa

Aleš Bartoš (20 min)

Vyšetření mozkomíšního moku v časné a diferenciální diagnostice kognitivních poruch
Martin Vyhnálek (20 min)

Klinicko-patologická korelace
Martin Vališ (20 min)

Role psychiatra v managementu demence
Tereza Uhrová (20 min)

 

03. Zobrazovací metody v neurologii 1 (nádory, záněty, epilepsie) - HANDS ON
Odborní garanti:   Lukáš Martinkovič, Petr Marusič
Maximální počet účastníků:   24
Cena:   300,- Kč

Anotace: V rámci kurz budou probrány základy použití zobrazovacích metod u uvedených onemocnění a způsob hodnocení nálezů. Na kazuistikách a anonymizovaných datech si účastníci sami vyzkouší hodnocení nálezů a jejich korelaci s klinickými údaji. K dispozici bude 12 PC s nainstalovaným prohlížecím software a připravené data sety vybraných případů.

 

2. BLOK - středa 22. 11. 2017, 15:00 – 16:30

04. Neurosonologie: Kdy výsledek vyšetření vede ke změně léčby?
Odborní garanti:   David Školoudík, David Goldemund
Maximální počet účastníků:   300
Cena:   300,- Kč

Anotace: Úkolem neurosonografisty je správně provést ultrazvukové vyšetření a popsat nález. Nicméně ještě důležitější než správně stanovená diagnóza je optimalizace léčby dle detekovaného ultrazvukového nálezu. V rámci výukového kurzu budou prezentovány jednotlivé ultrazvukové nálezy ze 4 vybraných oblastí a z toho vyplývající indikace nasazení nebo změny léčby –  a to jak medikamentózní, tak intervenční. Výukový kurz je určen pro všechny neurology k optimalizaci jak indikace neurosonologického vyšetření, tak následné léčby pacientů s neurologickým onemocněním.

 

05. Management spasticity - výukový kurz s podporou fy Ipsen
Odborný garant:   Robert Jech
Maximální počet účastníků:   200
Cena:   bez poplatku

Anotace:
1) Jak častá je spasticita v ČR? (M. Bareš)
Výsledky české epidemiologické studie SONAR, organizace péče o spastické pacienty
2) Proč a jak měřit spasticitu? (M. Hoskovcová)
Jak měřit zvýšenou svalovou aktivitu a funkci spastické parézy (časově efektivní plán)
3) Jak a proč léčit spasticitu botulotoxinem? (P. Kaňovský)
Vybíráme svaly, toxiny a dávky. Otázka bezpečnosti a účinnosti opakovaných aplikací
4) Jak a proč používat ultrazvuk při aplikaci botulotoxinu? (R. Jech)
V čem je ultrazvuk při navigaci přínosem, jak poznat jednotlivé svaly
5) Jak řešit komplikace léčby intratekálním baclofenem? (I. Štětkářová)
Řešení urgentních situací z pohledu neurologa, který se touto léčbou rutinně nezabývá

 

06. Zobrazovací metody v neurologii 2 (neurozobrazování u cévní mozkové příhody, neurozobrazování u neurodegenerativních onemocnění) - HANDS ON
Odborní garanti:   Marek Baláž, Ondřej Volný
Maximální počet účastníků:   24
Cena:   300,- Kč

1. Neurozobrazování u neurodegenerativních onemocnění
První část výukového kurzu se skládá ze dvou prezentací s praktickými ukázkami– Indikace metod nukleární medicíny v diagnostice demencí (doc. MUDr. O. Bělohlávek, CSc., MUDr. M. Jarůšková) a Magnetická rezonance v diagnostice neurodegenerací (koordinátor MUDr. M. Keřkovský, Ph.D., MUDr. J. Stulík).

2. Neurozobrazování u cévní mozkové příhody
MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. (1. neurologická klinika FNUSA)
MUDr. Petra Cimflová (Klinika zobrazovacích metod FNUSA)

Anotace: Kurz je určen pro ty, kteří si chtějí osvojit základy neurozobrazovacích technik v diagnosticko-terapeutickém procesu akutních CMP (ischemických a hemorhagických). Na kurzu budou prezentováni pacienti z běžné klinické praxe. Účastníci kurzu se budou aktivně podílet na rozhodovacích procesech v rámci indikace podání systémové trombolýzy a indikace neurointervenčního výkonu.

V průběhu hands-on kurzu se prakticky naučíte:
1) základy nativního CT vyšetření mozku se zaměřením na možnosti nastavení okna (window level/WL a window width/WW) pro usnadnění detekce časných ischemických změn pomocí skóre ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score)
2) detekci dense artery sign
3) hodnocení CT angiografických (CTA) snímků se zaměřením na detekci extra-/intrakraniálních uzávěrů pomocí dvou CTA modalit – jednofázová a multifázická CTA (součástí bude i praktické hodnocení leptomeningeálních kolaterál pomocí klinicky využívaných skóre)
4) klinické využití CT perfúze (CTP) včetně automatické analýzy CTP snímků pomocí software RAPID v rámci indikace pacientů k neurointervenčnímu výkonu (core vs. penumbra)
5) základní principy detekce a měření rozměrů intracerebrálních hematomů (ICH)

 

3. BLOK  - středa 22. 11. 2017, 17:00 – 18:30

07. Hyperkinézy
Odborný garant:   Marek Baláž
Maximální počet účastníků:   24
Cena:   300,- Kč

Anotace: Prezentace v rámci tohoto výukového kurzu jsou zaměřené na diagnostiku, terapii a patofyziologii klíčových hyperkinéz – chorey, tiků a tremoru. Přednášející kurzu jsou mezinárodně uznávání odborníci na problematiku tzv. extrapyramidových onemocnění (movement disorders) s velkou didaktickou zkušeností. Hyperkinézy patří mezi symptomy snadno dostupné aspekci a tedy také (audio)vizuálnímu zpracování, proto bude tento kurz jistě patřit mezi nejnázornější a nejzajímavější přednáškové bloky sjezdu v roku 2017.

Prezentace - tematické okruhy: Tiky, tremor, chorea

Přednášející: prof. MUDr. I. Rektorová, Ph.D., prof. MUDr. E. Růžička, DrSc., doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.

 

08. Bolesti hlavy - HANDS ON
Odborní garanti:   David Doležil, Niedermayerová I
Maximální počet účastníků:   200
Cena:   300,- Kč

Anotace: Výukový kurz bude věnován praktickým dovednostem s diagnostikou, diferenciální diagnostikou a terapií primárních a sekundárních bolestí hlavy. Interaktivní kurz, ve kterém bude prezentováno pět zajímavých kazuistik, bude dobrou možností pro frekventanty, aby vyjádřili svůj názor a zdůvodnili své kroky v diagnostice i terapii. Důraz bude kladen na anamnestické údaje, průběh onemocnění, diferenciální diagnostiku, využití vhodných a přiměřených paraklinickcých vyšetření tak, aby konečná diagnóza byla stanovena co nejrychleji a nejefektivněji spolu s návrhem terapie.

Kazuistka č.1
Niedermayerová I

Kazuistika č.2
Nežádal T

Kazuistika č.3
Klečka L

Kazuistika č.4
Bártková A

Kazuistika č.5
Doležil D

 

09. EEG - HANDS ON
Odborní garanti:   Martin Pail, Martin Tomášek
Maximální počet účastníků:   24
Cena:   300,- Kč

Anotace: Výukový kurz bude věnován praktickým dovednostem popisu a interpretaci EEG záznamu dospělých pacientů. Kurz je určen především pro neurology a začínající elektroencefalografisty. Předmětem zájmu budou v první části kurzu epileptiformní vzorce nejistého významu, jež v běžné klinické praxi mohou vést k mnoha úskalím. Druhá část kurzu pak bude zaměřena na periodické vzorce a status epilepticus. Budou představeny nejčastější nálezy, se kterými se může klinický elektroencefalografista či neurolog setkat, s upozorněním na jejich interpretaci, zejména s ohledem na jejich prognostické využití. Sekce bude prakticky zaměřená a interaktivní, bude prezentováno a diskutováno několik záznamů EEG.

 

4. BLOK  - čtvrtek 23. 11. 2017, 8:00 – 9:30

10. Demyelinizační onemocnění - Včasná diagnostika a léčba roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica, organizace péče v ČR
Odborný garant:   Dana Horáková
Maximální počet účastníků:   300
Cena:   300,- Kč

Anotace: Během kurzu získá účastník základní přehled o současných doporučeních týkajících se diagnostiky a diferenciální diagnostiky RS a NMO (Doc. Radomír Taláb), informace o aktuálních léčebných schématech (akutní a dlouhodobá léčba) (prof. Eva Kubala Havrdová). Dále budou probrány současné možnosti monitoringu aktivity nemoci a základní principy organizace péče o pacienta s RS a NMO v ČR (Doc. Dana Horáková). Prostor bude věnován i možnostem symptomatické terapie (Dr. Marta Vachová).

 

11. Mechanická trombektomie u akutního mozkového infarktu
Odborný garant:   Ondřej Volný
Maximální počet účastníků:   200
Cena:   300,- Kč

Anotace: Výsledy klinických studií jednoznačně prokázaly, že mechanická trombektomie (MT) představuje vysoce účinnou a bezpečnou léčbu akutního mozkového infarktu. Od roku 2015 se tato terapie stala standardem péče a přinesla do organizace péče o pacienty a akutním iktem určité změny.

 Kurz bude zaměřen na:

  1. výběr vhodných kandidátů k neuro-intervenční terapii (časové okno)
  2. organizaci péče o pacienty s uzávěrem velké mozkové tepny
  3. prezentaci výsledků za ČR za rok 2016

 

12. Pacient s polohovou závratí – diagnostické a terapeutické manévry II - HANDS ON
Odborný garant:   Jaroslav Jeřábek
Maximální počet účastníků:   30
Cena:   VYPRODÁNO

Anotace: Cílem instruktážního kurzu je demonstrovat vyšetření pacienta s polohovou závratí a provést praktický nácvik repozičních manévrů podle postižení jednotlivých kanálků labyrintu. Úvodem se zaměříme na repetitorium funkce a možnosti vyšetření jednotlivých polokruhovitých kanálků. BPPV bývá často zaměňováno s jinými diagnózami a jeho léčba není prováděna adekvátním způsobem.  Při podezření na BPPV  je zásadní zhodnocení cílených provokačních testů podle Dix Hallpika a Paganini McClure (Supine Roll test) a provedení odpovídajících repozičních manévrů. Důraz bude kladen na méně časté typy BPPV.