ČSES

ČSNS

PROGRAMOVÝ PŘEHLED

Program 31. Českého a slovenského neurologického sjezdu 2017

 

 

 

Středa, 22. 11. 2017

  Sál E1 (C)
13.00-14.30 VÝUKOVÉ KURZY - 1. BLOK/ KURZ 1: Sonografie nervů a svalů
Odborný garant: Minks E
  Kurz je zaměřen na nový směr v neurologii - vyšetření a zobrazení nervů, svalů, šlach a souvisejících tkání pomocí sonografie. V průběhu přednášek se zaměříme na nejčastější kompresivní neuropatii – syndrom karpálního tunelu, podíváme se na afekce vaziva, šlach, kloubů a neopomeneme diagnostiku tumorů periferních nervů pomocí této metody. Část kurzu bude také zaměřena na aplikace botulotoxinu pod ultrazvukovou kontrolou, budou zmíněny výhody a nevýhody oproti elektromyografické kontrole.
  Úvod do sonografie, sonografie u afekcí ramene a zánětů šlach a vaziva na horní končetině. Přehledná přednáška
  Hrazdíra L
  Aplikace botulotoxinu pod sonografií, výhody a nevýhody proti elektromyografii
  Tuček B, Lachmann H
  Sonografická diagnostika tumorů periferních nervů na horní končetině
  Minks E
  Sonografická diagnostika syndromu karpálního tunelu, soubor pacientů
  Kuliha M
  Sál E3
13.00-14.30 VÝUKOVÉ KURZY - 1. BLOK/ KURZ 2: Kognitivní poruchy (HANDS ON)
Odborný garant: Rektorová I
  Diagnostika pacientů s kognitivní poruchou může být náročná i při znalosti relevantních diagnostických kritérií. Důvodů je celá řada a cílem sympozia je upozornit na některá úskalí zejména diagnostiky, ale i léčby. Sekce bude prakticky zaměřená a interaktivní (spojena s hlasováním publika) - bude prezentováno a diskutováno pět konkrétních (video)kazuistik. Posluchači si osvojí praktické dovednosti klinického a bed-side kognitivního vyšetření, naučí se indikovat a interpretovat neuropsychologické, genetické, zobrazovací, biochemická a neurofyziologická vyšetření, seznámí se s komplexním multidisciplinárním přístupem k péči o nemocné.
  Použití Montrealského kognitivního testu v ordinaci neurologa
  Bartoš A
  Vyšetření mozkomíšního moku v časné a diferenciální diagnostice kognitivních poruch
  Vyhnálek M
  Klinicko-patologická korelace
  Vališ M
  Role psychiatra v managementu demence
  Uhrová T
  Sál E4
13.00-14.30 VÝUKOVÉ KURZY - 1. BLOK/ KURZ 3: Zobrazovací metody v neurologii 1 (nádory, záněty, epilepsie) (HANDS ON)
Odborní garanti: Martinkovič L, Marusič P
  V rámci kurz budou probrány základy použití zobrazovacích metod u uvedených onemocnění a způsob hodnocení nálezů. Na kazuistikách a anonymizovaných datech si účastníci sami vyzkouší hodnocení nálezů a jejich korelaci s klinickými údaji. K dispozici bude 12 PC s nainstalovaným prohlížecím software a připravené data sety vybraných případů.
   
14.30-15.00 Přestávka na kávu
   
  Sál E1 (C)
15.00-16.30 VÝUKOVÉ KURZY - 2. BLOK/ KURZ 4: Neurosonologie: Kdy výsledek vyšetření vede ke změně léčby?
Odborní garanti: Školoudík D, Goldemund D
  Úkolem neurosonografisty je správně provést ultrazvukové vyšetření a popsat nález. Nicméně ještě důležitější než správně stanovená diagnóza je optimalizace léčby dle detekovaného ultrazvukového nálezu. V rámci výukového kurzu budou prezentovány jednotlivé ultrazvukové nálezy ze 4 vybraných oblastí a z toho vyplývající indikace nasazení nebo změny léčby –  a to jak medikamentózní, tak intervenční. Výukový kurz je určen pro všechny neurology k optimalizaci jak indikace neurosonologického vyšetření, tak následné léčby pacientů s neurologickým onemocněním.
  Sál E3
15.00-16.30 VÝUKOVÉ KURZY - 2. BLOK/ KURZ 5: Management spasticity
s podporou firmy
Odborný garant: Jech R
  Jak častá je spasticita v ČR? Výsledky české epidemiologické studie SONAR, organizace péče o spastické pacienty
  Bareš M
  Proč a jak měřit spasticitu? Jak měřit zvýšenou svalovou aktivitu a funkci spastické parézy (časově efektivní plán)
  Hoskovcová M
  Jak a proč léčit spasticitu botulotoxinem? Vybíráme svaly, toxiny a dávky. Otázka bezpečnosti a účinnosti opakovaných aplikací
  Kaňovský P
  Jak a proč používat ultrazvuk při aplikaci botulotoxinu? V čem je ultrazvuk při navigaci přínosem, jak poznat jednotlivé svaly
  Jech R
  Jak řešit komplikace léčby intratekálním baclofenem? Řešení urgentních situací z pohledu neurologa, který se touto léčbou rutinně nezabývá
  Štětkářová I
  Sál E4
15.00-16.30 VÝUKOVÉ KURZY - 2. BLOK/ KURZ 6: Zobrazovací metody v neurologii 2 (neurozobrazování u cévní mozkové příhody a u neurodegenerativních onemocnění) (HANDS ON)
Odborní garanti: Baláž M, Volný O
  Neurozobrazování u neurodegenerativních onemocnění
  Jarůšková M, Keřkovský M, Stulík J
  Neurozobrazování u cévní mozkové příhody
  Volný O, Cimflová P
  V průběhu hands-on kurzu se prakticky naučíte:
1) základy nativního CT vyšetření mozku se zaměřením na možnosti nastavení okna (window level/WL a window width/WW) pro usnadnění detekce časných ischemických změn pomocí skóre ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score)
2) detekci dense artery sign
3) hodnocení CT angiografických (CTA) snímků se zaměřením na detekci extra-/intrakraniálních uzávěrů pomocí dvou CTA modalit – jednofázová a multifázická CTA (součástí bude i praktické hodnocení leptomeningeálních kolaterál pomocí klinicky využívaných skóre)
4) klinické využití CT perfúze (CTP) včetně automatické analýzy CTP snímků pomocí software RAPID v rámci indikace pacientů k neurointervenčnímu výkonu (core vs. penumbra)
5) základní principy detekce a měření rozměrů intracerebrálních hematomů (ICH)
   
16.30-17.00 Přestávka na kávu
   
  Sál E1 (C)
17.00-18.30 VÝUKOVÉ KURZY - 3. BLOK/ KURZ 7: Hyperkinézy
Odborný garant: Baláž M
  Prezentace v rámci tohoto výukového kurzu jsou zaměřené na diagnostiku, terapii a patofyziologii klíčových hyperkinéz – chorey, tiků a tremoru. Přednášející kurzu jsou mezinárodně uznávání odborníci na problematiku tzv. extrapyramidových onemocnění (movement disorders) s velkou didaktickou zkušeností. Hyperkinézy patří mezi symptomy snadno dostupné aspekci a tedy také (audio)vizuálnímu zpracování, proto bude tento kurz jistě patřit mezi nejnázornější a nejzajímavější přednáškové bloky sjezdu v roku 2017.
  Tiky, tremor, chorea
  Rektorová I, Růžička E, Klempíř J
  Sál E3
17.00-18.30 VÝUKOVÉ KURZY - 3. BLOK/ KURZ 8: Bolesti hlavy (HANDS ON)
Odborní garantí: Doležil D, Niedermayerová I
  Výukový kurz bude věnován praktickým dovednostem s diagnostikou, diferenciální diagnostikou a terapií primárních a sekundárních bolestí hlavy. Interaktivní kurz, ve kterém bude prezentováno pět zajímavých kazuistik, bude dobrou možností pro frekventanty, aby vyjádřili svůj názor a zdůvodnili své kroky v diagnostice i terapii. Důraz bude kladen na anamnestické údaje, průběh onemocnění, diferenciální diagnostiku, využití vhodných a přiměřených paraklinickcých vyšetření tak, aby konečná diagnóza byla stanovena co nejrychleji a nejefektivněji spolu s návrhem terapie.
  Kazuistka č.1
  Niedermayerová I
  Kazuistika č.2
  Nežádal T
  Kazuistika č.3
  Klečka L
  Kazuistika č.4
  Bártková A
  Kazuistika č.5
  Doležil D
  Sál E4
17.00-18.30 VÝUKOVÉ KURZY - 3. BLOK/ KURZ 9: EEG (HANDS ON)
Odborní garantí: Pail M, Tomášek M
  Výukový kurz bude věnován praktickým dovednostem popisu a interpretaci EEG záznamu dospělých pacientů. Kurz je určen především pro neurology a začínající elektroencefalografisty. Předmětem zájmu budou v první části kurzu epileptiformní vzorce nejistého významu, jež v běžné klinické praxi mohou vést k mnoha úskalím. Druhá část kurzu pak bude zaměřena na periodické vzorce a status epilepticus. Budou představeny nejčastější nálezy, se kterými se může klinický elektroencefalografista či neurolog setkat, s upozorněním na jejich interpretaci, zejména s ohledem na jejich prognostické využití. Sekce bude prakticky zaměřená a interaktivní, bude prezentováno a diskutováno několik záznamů EEG.
   
18.30-19.00 Přestávka
   
  Sál E1 (A+B)
19.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SJEZDŮ
Předsedající: Benetin J, Bednařík J, Brázdil M
  Uvítání předsedou sjezdu
  Brázdil M
  Zdravice předsedů SNeS a ČNS
  Benetin J, Bednařík J
  Předání cen ČNS, SNeS a ČSNN za nejlepší publikace
  Křest knihy "Autoimunity nervového systému v kazuistikách"
Dana Horáková a kol.

 

Čtvrtek, 23. 11. 2017

  Sál E1 (C)
08.00-09.30 VÝUKOVÉ KURZY - 4. BLOK/ KURZ 10: Demyelinizační onemocnění - Včasná diagnostika a léčba roztroušené sklerózy a neuromyelitis optica, organizace péče v ČR
Odborný garant: Horáková D
  Základní přehled o současných doporučeních týkajících se diagnostiky a diferenciální diagnostiky RS a NMO
  Taláb R
  Aktuální léčebná schémata (akutní a dlouhodobá léčba)
  Kubala Havrdová E
  Současné možnosti monitoringu aktivity nemoci a základní principy organizace péče o pacienta s RS a NMO v ČR
  Horáková D
  Možnosti symptomatické terapie
  Vachová M
  Sál E3
08.00-09.30 VÝUKOVÉ KURZY - 4. BLOK/ KURZ 11: Mechanická trombektomie u akutního mozkového infarktu
Odborný garant: Volný O
  Výsledy klinických studií jednoznačně prokázaly, že mechanická trombektomie (MT) představuje vysoce účinnou a bezpečnou léčbu akutního mozkového infarktu. Od roku 2015 se tato terapie stala standardem péče a přinesla do organizace péče o pacienty a akutním iktem určité změny
  Kurz bude zaměřen na:
- výběr vhodných kandidátů k neuro-intervenční terapii (časové okno)
- organizaci péče o pacienty s uzávěrem velké mozkové tepny
- prezentaci výsledků za ČR za rok 2016
  Sál E4
08.00-09.30 VÝUKOVÉ KURZY - 4. BLOK/ KURZ 12: Pacient s polohovou závratí – diagnostické a terapeutické manévry II (HANDS ON)
Odborný garant: Jeřábek J
  Cílem instruktážního kurzu je demonstrovat vyšetření pacienta s polohovou závratí a provést praktický nácvik repozičních manévrů podle postižení jednotlivých kanálků labyrintu. Úvodem se zaměříme na repetitorium funkce a možnosti vyšetření jednotlivých polokruhovitých kanálků. BPPV bývá často zaměňováno s jinými diagnózami a jeho léčba není prováděna adekvátním způsobem.  Při podezření na BPPV  je zásadní zhodnocení cílených provokačních testů podle Dix Hallpika a Paganini McClure (Supine Roll test) a provedení odpovídajících repozičních manévrů. Důraz bude kladen na méně časté typy BPPV.
   
09.30-10.00 Přestávka na kávu
   
  Sál E1 (A+B)
10.00-12.00 BLOK 1: HLAVNÍ SYMPOZIUM 1/: Zahajovací plenární sympozium: Quo vadis neurologia?
Předsedající: Bednařík J, Benetin J, Brázdil M
10.00-10.20 Od tradiční neurologie k přelomovým změnám...
20 Brázdil M
10.20-10.45 Z historie neurologie v Českých zemích a na Slovensku – inspirace a tradice
25 Růžička E
10.45-11.10 Postavení neurologie v klinické medicíně včera a dnes
25 Bareš M
11.10-11.35 Jak správně diagnostikovat a léčit neurologická onemocnění tady a teď: Odborné, ekonomické a etické konsekvence
25 Valkovič P
11.35-12.00 Setkání s budoucností
25 Marusič P
   
12.00-13.30 Polední přestávka
   
  Sál E1 (A+B)
13.30-15.00 BLOK 2: HLAVNÍ SYMPOZIUM 2/: Cerebrovaskulární onemocnění
Předsedající: Tomek A, Gdovinová Z
13.30-13.45 Vývoj organizace péče o CMP v ČR, indikátory za 2016
15 Škoda O
13.45-14.00 Projekty na zlepšení péče o CMP
15 Mikulík R
14.00-14.15 Přednemocniční selekce pacientů pro trombektomi
15 Václavík D
14.15-14.30 Trombektomie u pacientů s neznámou dobou vzniku a po 6 hodině
15 Herzig R
14.30-14.45 Sekundární prevence
15 Šaňák D
14.45-15.00 Léčba CMP v roce 2030
15 Tomek A
  Sál E1 (C)
13.30-15.00 BLOK 2: PARALELNÍ SYMPOZIUM 1/: Likvorologicko-imunologické
Předsedající: Mareš J, Zeman D
13.30-13.50 Doporučené postupy, indikace a možnosti likvorové diagnostiky u roztroušené sklerózy a optické neuromyelitidy
20 Sobek O
13.50-14.10 Detekce intrathekální protilátkové odpovědi – kontroverze a perspektivy
20 Zeman D
14.10-14.20 Likvorové biomarkery tkáňového poškození u roztroušené sklerózy
10 Kušnierová P
14.20-14.35 Laboratorní metodiky stanovení průkazu likvorey
15 Gottwaldová J
14.35-14.45 Stanovení volných lehkých řetězců kappa
10 Čermáková Z
14.45-15.00 Nevyzpytatelná JCV infekce
15 Vachová M
  Sál E3
13.30-15.00 BLOK 2: WORKSHOP 1/: Demence
Předsedající: Bartoš A,  Šutovský S
13.30-13.50 Klinický přínos vizuálních škál pro diagnostiku frontotemporální demence a Alzheimerovy nemoci
20 Laczó J
13.50-14.01 Klinický a neuropatologický obraz GSS syndromu: přehled šesti případů v ČR
11 Tesař A
14.01-14.12 Test gest (TEGEST) k rychlému vyšetření paměti
11 Bartoš A
14.12-14.23 Dotazník subjektivních kognitivních stížností - validizace české verze
11 Marková A
14.23-14.34 Poměr fosfo-tau proteinu k beta-amyloidu v likvoru zlepšuje predikci pozitivity amyloidového PET
11 Cerman J
14.34-14.45 Analýza hlavních komponent RBANS u zdravých seniorů a u pacientů s Alzheimerovou nemocí
11 Bolceková E
14.45-14.56 Detekce předstírání kognitivní poruchy v neuropsychologických testech.
11 Nikolai T
  Sál E4
13.30-15.00 BLOK 2: WORKSHOP 2/: Neurologické vyšetření
Předsedající: Růžička E, Bednařík J
13.30-14.00 Screeningové neurologické vyšetření
20+10 Marusič P
14.00-14.30 Význam podrobného cíleného neurologického vyšetření v 21. století
20+10 Růžička E
14.30-15.00 Neurologické vyšetření pro studenty LF/všeobecné lékaře
20+10 Baláž M
   
15.00-15.30 Přestávka na kávu
   
15.00-15.30 Posterová sekce 1
   
  Sál E1 (A+B)
15.30-17.00 BLOK 3: HLAVNÍ SYMPOZIUM 3/: Diagnostika a terapie Alzheimerovy nemoci: minulost, současnost, budoucnost
Předsedající: Rektorová I, Hort J
15.30-15.50 Historie
20 Rusina R
15.50-16.10 Současná diagnostika
20 Rektorová I
16.10-16.30 Současné možnosti terapie
20 Šutovský S
16.30-16.50 Výhledy do budoucna
20 Hort J
  Sál E1 (C)
15.30-17.00 BLOK 3: PARALELNÍ SYMPOZIUM 2/: Cévní onemocnění mozku
Předsedající: Mikulík R, Brozman M
15.30-15.45 Akútna liečba mozgového infarktu v tehotenstve
10+5 Gdovinová Z
15.45-16.00 Zobrazovací a biochemické biomarkery fibrilace síní u kryptogenní ischemické cévní mozkové příhody
10+5 Janský P
16.00-16.15 Krevní tlak v 24 hodinách po mechanické trombektomii coby významný prediktor klinického výsledku
10+5 Černík D
16.15-16.30 Srovnání výsledků mechanické trombektomie v ČR s výsledky randomizovaných studiích–analýza SITS-TBY
10+5 Volný O
16.30-16.45 SONOREDUCE, využitie sonolýzy na zníženie vzniku mozgového infarktu počas koronárneho stentingu
10+5 Viszlayová D
16.45-17.00 Obstrukční spánková apnoe a kognitivní deficit po akutní cévní mozkové příhodě
10+5 Slonková J
  Sál E3
15.30-17.00 BLOK 3: PARALELNÍ SYMPOZIUM 3/: Extrapyramidová onemocnění
Předsedající: Menšíková K, Haň V
15.30-15.40 Kolízne situácie spôsobujúce poruchy rovnováhy a chôdze u pacientov s Parkinsonovou chorobou
8+2 Kušnírová A
15.40-15.50 Klinický benefit DBS GPi u dystonií koreluje s intrakortikální inhibicí a hypertrofií šedé hmoty
8+2 Fečíková A
15.50-16.00 Akutní sensorimotorická neuropatie jako komplikace léčby Duodopou
8+2 Havránková P
16.00-16.10 Změny v aktivaci senzomotorického kortexu u cervikální dystonie po první a opakované aplikaci BoNT-A
8+2 Nevrlý M
16.10-16.20 Efekt rTMS na hypokinetickou dysartrii u pacinetů s Parkinsonovou chorobou
8+2 Brabenec L
16.20-16.30 Hodnotenie črevného α-synukleínu 5G4 protilátkami u pacientov s prodromálnou Parkinsonovou chorobou
8+2 Škorvánek M
16.30-16.40 Etiológia syndrómu nepokojných nôh a jeho vplyv na kvalitu života u pacientov Parkinsonovou chorobou
8+2 Minár M
16.40-16.50 Zmeny vo funkčnej medzisieťovej konektivite u Parkinsonovej choroby: longitudinálna štúdia
8+2 Klobušiaková P
16.50-17.00 Prediktory zhoršenej kvality života u pacientov s cervikálnou dystóniou
8+2 Haň V
  Sál E4
15.30-17.00 BLOK 3: WORKSHOP 3/: Intenzivní péče u neuromuskulárních onemocnění
Předsedající: Vlčková E, Ridzoň P
15.30-16.00 Anestezie a neuromuskulárních choroby
20+10 Voháňka S
16.00-16.30 GBS - vybrané aspekty diagnostiky a léčby
20+10 Baumgartner D
16.30-17.00 Neuromuskularní poruchy kritického stavu: proč je diagnostikovat?
20+10 Bednařík J
   
17.00-17.15 Přestávka
   
  Sál E3
17.15-18.45 SPECIÁLNÍ SYMPOZIUM: Sekce EEG laborantů
Předsedající: Zlonický P, Zárubová J
17.15-17.45 Naše zkušenosti s video-EEG monitorací
25+5 Růžičková J, Želízková M
17.45-18.15 Dlouhodobé video-EEG monitorování
25+5 Zárubová J, Zlonický P
   
18.15-18.45 PLENÁRNÍ SCHŮZE ČNS

 

Pátek, 24. 11. 2017

  Sál E1 (A+B)
08.30-10.00 BLOK 4: HLAVNÍ SYMPOZIUM 4/: Pokroky v léčbě svalových dystrofií 
Předsedající: Voháňka S, Špalek P
08.30-08.50 Pokroky v léčbě svalových dystrofií
15+5 Voháňka S
08.50-09.10 Novinky v léčbě SMA
15+5 Haberlová J
09.10-09.30 Nové perspektivy v léčbě ALS
15+5 Vlčková E
09.30-09.50 Familiárna amyloidná polyneuropatia - diagnostika a liečba
15+5 Špalek P
09.50-10.00 Eculizumab jako nová léčebná alternativa u refrakterní generalizované myastenie
8+2 Voháňka S
  Sál E1  (C)
08.30-10.00 BLOK 4: PARALELNÍ SYMPOZIUM 4/: Paradoxní spánek a neurodegenerace
Předsedající: Šonka K, Feketeová E
08.30-08.45 Od Michela Jouveta ke Carlosovi Schenckovi
12+3 Šonka K
08.45-09.00 Od idiopatické poruchy chování v REM spánku k synukleinopatii
12+3 Dušek P
09.00-09.15 Časné klinické markery neurodegenerace u idiopatické poruchy chování v REM spánku
12+3 Růžička E
09.15-09.30 Porucha správania v REM spánku a prítomnosť enterálneho alfa synukleínu
12+3 Feketeová E
09.30-09.45 Kardiálna autonómna dysfunkcia u poruchy správania v REM spánku
12+3 Jarčušková D
09.45-10.00 Pět let od stanovení diagnózy idiopatické poruchy chování v REM spánku: follow-up studie
12+3 Peřinová P
  Sál E2
08.30-10.00 BLOK 4: WORKSHOP 4/: Hluboká mozková stimulace - snadná indikace, masivní efekt
s podporou společnosti
Předsedající: Kurča E, Baláž M
08.30-08.50 DBS u Parkinsonovy nemoci
20 Jech R
08.50-09.10 DBS u tremoru
20 Nevrlý M
09.10-09.30 DBS u dystonie
20 Haň V, Škorvánek M
09.30-09.50 DBS u epilepsie
20 Timárová G, Valkovič P
09.50-10.00 Moje DBS
10 Jaša L
  Sál E3
08.30-10.00 BLOK 4: PARALELNÍ SYMPOZIUM 5/: Stres a mozek
Předsedající: Rektor I, Preiss M
08.30-09.00 Neurobiologické markery extrémního stresu - třígenerační studie přeživších holokaust: psychologie, genetika, zobrazování
25+5 Rektor I
09.00-09.30 Traumatický stress a potraumatický růst
25+5 Preiss M
09.30-10.00 MRI obraz extrémního stresu
25+5 Fňašková M, Říha P
   
10.00-10.30 Přestávka na kávu
   
10.00-10.30 Posterová sekce 2
   
  Sál E1 (A+B)
10.30-12.00 BLOK 5: HLAVNÍ SYMPOZIUM 5/: Extrapyramidová onemocnění/ Dystonie – klasifikace, nozologie, diagnostika a terapie - update 2017
Předsedající: Valkovič P, Baláž M
10.30-11.00 Dystonie:   popis, název, definice,  klasifikace,  historie a současnost
30 Benetin J
11.00-11.20 Dystonie jako genetické onemocnění
20 Kaňovský P
11.20-11.40 Dystonie a mozeček
20 Bareš M
11.40-12.00 Současné  a budoucí  algoritmy terapie  dystonie
20 Jech R
  Sál E1 (C)
10.30-12.00 BLOK 5: PARALELNÍ SYMPOZIUM 6/: Pozitivita protilátek - léčit či neléčit?
Předsedající: Marusič P, Nytrová P
10.30-11.00 Protilátky proti boreliím a jiným častým neurotropním agens
25+5 Krbková L
11.00-11.40 Antineuronální protilátky u  autoimunitních onemocnění centrálního nervového systému (NMDAR a limbické encefalitidy, paraneoplastické syndromy, neuromyelitis optica a další)
35+5 Nytrová P, Elišák M
11.40-12.00 Autoprotilátky u nervosvalových onemocnění (mystenia gravis, autoimunitní polyneuropatie, paraneoplastické syndromy)
15+5 Horák T
  Sál E2
10.30-12.00 BLOK 5: PARALELNÍ SYMPOZIUM 7/: Neurointenzivní
Předsedající: Havlíček R, Šaňák D
10.30-10.50 Neklidný pacient na JIP – diagnostika
20 Havlíček R
10.50-11.10 Neklidný pacient na JIP – terapie, komplikace
20 Šaňák D
11.10-11.30 Nutrice v neurointenzivní péči
20 Šarbochová I
11.30-11.50 Rehabilitace v neurointenzivní péči
20 Grünerová Lippertová M
  Sál E3
10.30-12.00 BLOK 5: WORKSHOP 5/: Konektivita
Předsedající: Rektorová I,  Hluštík P
10.30-10.50 Funkční konektivita mozku pomocí EEG a fMRI technik
20 Mareček R
10.50-11.10 Strukturální konektivita míchy: DTI zobrazení
20 Keřkovský L
11.10-11.30 Mozková konektivita hodnocená pomocí grafové teorie
20 Výtvarová E
11.30-11.50 Konektivita a neinvazivní mozková stimulace
20 Anderková Ľ
   
12.00-13.30 Polední přestávka
   
  Sál E1 (A+B)
13.30-15.00 BLOK 6: HLAVNÍ SYMPOZIUM 6/: Roztroušená skleróza
Předsedající: Kubala Havrdová E, Mareš J
13.30-13.50 Historie roztroušené sklerózy
20 Kubala Havrdová E
13.50-14.05 Současné standardní léčebné postupy u roztroušené sklerózy
15 Mareš J
14.05-14.20 Současné „nestandardní“ léčebné postupy u roztroušené sklerózy
15 Vachová M
14.20-14.35 Novinky v léčbě roztroušené sklerózy
15 Hradílek P
14.35-14.50 Sledování aktivity nemoci u pacientů s roztroušenou sklerózou – současná doporučení
15 Horáková D
14.50-15.00 Výhled do budoucna
10 Havrdová Kubala E
  Sál E1 (C)
13.30-15.00 BLOK 6: WORKSHOP 6/: Poruchy chůze jako klíč k diagnóze a jako léčebný problém
Předsedající: Růžička E, Bareš M
13.30-14.00 Klinické vyšetření a diferenciální diagnostika poruch chůze
20+5 Růžička E
14.00-14.30 Diferenciální diagnostika ataxií
20+5 Bareš M
14.30-15.00 Poruchy chůze a rehabilitace u spastických syndromů
20+5 Hoskovcová M
  Sál E2
13.30-15.00 BLOK 6: WORKSHOP 7/: Management konvulzivního epileptického statu
Předsedající: Havlíček R, Slonková J
13.30-13.50 Časný status epilepticus – přednemocniční a nemocniční péče
20 Marusič P
13.50-14.10 Terapie konvulzivního statu na neurologické JIP, kontinuální EEG monitorování
20 Aulický P
14.10-14.30 Postupy v terapii statu na ARK
20 Sklienka P
14.30-14.50 Superrefrakterní status
20 Slonková J
  Sál E3
13.30-15.00 BLOK 6: WORKSHOP 8/: DE-14-MENTIA: Ne-Alzheimerovské demence: Nová doporučení a co přináší pro klinickou praxi
Předsedající: Rusina R, Vyhnálek M
13.30-13.50 Progresivní supranukleární obrna
20 Vyhnálek M
13.50-14.10 Primární progresivní afázie
20 Rusina R
14.10-14.30 Demence s Lewyho tělísky
20 Gmitterová K
14.30-14.50 Zadní kortikální atrofie
20 Sheardová K
   
15.00-15.30 Přestávka na kávu
   
15.00-15.30 Posterová sekce 3
   
  Sál E1 (A+B)
15.30-17.00 BLOK 7: HLAVNÍ SYMPOZIUM 7/: Bolesti hlavy
Předsedající: Doležil D, Marková J
15.30-15.48 Od šamana k triptanům
15+3 Marková J, Grunermelová M, Mastík J
15.48-16.06 Recentní guidelines v léčbě TTH a TACs
15+3 Bártková A, Niedermayerová I
16.06-16.24 Profylaktická léčba migrény v současnosti
15+3 Řehulka P, Mastík J
16.24-16.42 Monoklonální protilátky v léčbě migrény
15+3 Doležil D, Klečka L
16.42-17.00 Perspektivy léčby primárních bolestí hlavy
15+3 Nežádal T, Doležil D
  Sál E1 (C)
15.30-17.00 BLOK 7: PARALELNÍ SYMPOZIUM 8/: Průmyslová neurologie a neurotoxikologie
Předsedající: Ehler E, Urban P
15.30-15.48 Klinické podmínky pro uznání onemocnění bederní páteře z přetěžování za nemoc z povolání
15+3 Nakládalová M
15.48-16.06 Vývoj nálezů VEP u osob po akutní otravě metanolem při dlouhodobém sledování
15+3 Urban P
16.06-16.24 Leukotrieny zprostředkovaná neurozánětlivá reakce a toxické poškození mozku při otravě metanolem
15+3 Hlušička J
16.24-16.42 Intoxikace alprazolamem u mladé ženy
15+3 Matulová H
16.42-17.00 Poškození loketního nervu profesionálního původu – stabilita EMG parametrů
15+3 Ehler E
  Sál E2
15.30-17.00 BLOK 7: KLUB/: Klub abnormálních pohybů
Předsedající: Kaňovský P, Benetin J
   
  Sál E3
15.30-17.00 BLOK 7: WORKSHOP 9/: Simulace v cévní neurologii
Předsedající: Mikulík R
  V rámci Simulačního workshopu logistiky podání trombolýzy bude prezentován postup, jak podat trombolýzu za 10 minut od přijetí pacienta do nemocnice. Účastníci workshopu si mohou “nanečisto" vyzkoušet logistiku léčby trombolýzou u pacienta s mozkovým infarktem a porovnat ji s vlastním postupem. Nově naučený algoritmus pak mohou aplikovat na vlastním pracovišti. Jedná se o efektivní postup, který nově zavádí řada iktových center. Workshop vede doc. MUDr. Robert Mikulík,  Ph.D., vedoucí KCC FN u sv. Anny v Brně, jehož simulační kurzy navštívilo již přes 150 účastníků z ČR i ze zahraničí.
   
17.00-17.15 Přestávka
   
  Sál E1 (A+B)
17.15-18.15 VOLNÁ SDĚLENÍ 1
Předsedající: Turčáni P, Školoudík D
17.15-17.25 Rizikové faktory u mladých pacientů s kryptogenní ischemickou cévní mozkovou příhodou
8+2 Divišová P
17.25-17.35 Životní styl a epidemiologické a socioekonomické ukazatele u mladých pacientů s ischemickou CMP
8+2 Šaňák D
17.35-17.45 Významné zlepšení kognitivních parametrů po extra-intrakraniálním bypassu u uzávěru ACI
8+2 Kovář M
17.45-17.55 Aké sú výsledky endovaskulárnej liečby akútnych mozgových infarktov v reálnej klinickej praxi?
8+2 Brozman M
17.55-18.05 Lipidový profil u pacientov s akútnou cerebrálnou ischémiou: asociácia so spánkovým apnoe
8+2 Šiarnik P
18.05-18.15 Zkušenosti s CIMT u pacientky po CMP na Neurorehabilitační klinice AXON (případová studie
8+2 Dudová H
  Sál E1 (C)
17.15-18.15 VOLNÁ SDĚLENÍ 2
Předsedající: Horáková D, Dufek M
17.15-17.25 Polyautoimunita u pacientov so sclerosis multiplex a jej vplyv na voľbu imunomodulačnej terapie
8+2 Lisá I
17.25-17.35 Lymfocyty při léčbě interferonem beta-1b
8+2 Vališ M
17.35-17.45 Poruchy řeči jako časný klinický marker u pacientů s roztroušenou sklerózou
8+2 Beňová B
17.45-17.55 Naše skúsenosti s IVIG v prevencii postpartálnych relapsov u pacientok s SM
8+2 Donáth V
17.55-18.05 Zvýšená koncentrácia glutamátu je príčinou atrofie mozgu a neurologického deficitu pacientov s SM
8+2 Kantorová E
18.05-18.15 Pilotní studie nového PC programu kognitivní rehabilitace pro pacienty s RS
8+2 Novotná K
  Sál E2
17.15-18.15 VOLNÁ SDĚLENÍ 3
Předsedající: Brichta J, Cibulčík F
17.15-17.25 Kyselina alfa–lipoová v léčbě neuropatické bolesti
8+2 Klimešová L
17.25-17.35 Statiny a jejich vliv na periferní nervový systém
8+2 Kadaňka Z ml.
17.35-17.45 Paramyotonia congenita v Slovenskej republike
8+2 Cibulčík F
17.45-17.55 Výsledky sledování pacientů s nonthymomatózní MG po thymektomii a její vliv na subpopulace lymfocytů
8+2 Jakubíková M
17.55-18.05 Postižení tenkých nervových vláken u pacientů s myotonickou dystrofií 2. typu
8+2 Tvrdá M
18.05-18.15 Klinický význam traumatických intrakraniálnych lézií u pacientov s ľahkým mozgovým poranením
8+2 Sivák Š

 

Sobota, 25. 11. 2017

  Sál E1 (A+B)
08.30-10.00 BLOK 8: KONTROVERZE 1/: Extrapyramidová onemocnění
Předsedající: Brožová H, Bočková M
Arbitři: Cibulčík F, Fiala O, Bareš M
08.30-09.00 Traumata jako příčina extrapyramidových syndromů: pravda nebo mýtus?
15 x 15 Kurča E x Růžička F
09.00-09.30 Je esenciální tremor nemoc nebo syndrom?
15 x 15 Růžička E x Škorvánek M
09.30-10.00 Nejlepším postupem v terapii motoricky pokročilé Parkinsonovy nemoci je:
  DBS
10 Košutzká Z
  Apomorfinová infuze
10 Menšíková K
  Intraduodenální levodopa
10 Baláž M
  Sál E1 (C)
08.30-10.00 BLOK 8: PARALELNÍ SYMPOZIUM 9/: EIGHT BEST POSTERS
Předsedající: Škoda O, Ostrý S
08.30-08.40 Rizika trombolýzy bez CTAg - kazuistika
  Peisker P, Mikulenka
08.40-08.50 Liší se od sebe esenciální a dystonický třes hlavy?
  Hollý P
08.50-09.00 Větší objem suplementární motorické oblasti u pacientů s funkční poruchou hybnosti: VBM studie
  Serranová T
09.00-09.10 Srovnání endoskopicky asistované a klasické techniky dekomprese ulnárního nervu v kubitálním tunelu
  Krejčí T
09.10-09.20 Charakteristika senzitivních fenotypů u pacientů s diabetickou polyneuropatií
  Raputová J
09.20-09.30 Výsledky operací pacientů s mozkovými nádory při vědomí s intraoperační MRI
  Netuka D
09.30-09.40 Video Head Impulse Test u pacientů se spinocerebelární ataxií
  Danková M
09.40-09.50 Vliv periferní tlakové stimulace na aktivaci kmenových motorických oblastí
  Hok P
  Sál E2
08.30-10.00 BLOK 8: PARALELNÍ SYMPOZIUM 10/: Vertebrogenní onemocnění - časté situace
Předsedající: Adamová B
08.30-08.50 Budou bolesti zad u vašeho pacienta chronické?
20 Vlčková E
08.50-09.10 Diagnostický algoritmus bolestí zad v lumbosakrální oblasti
20 Bednařík  J
09.10-09.28 Lumbopelvické bolesti v graviditě
18 Adamová B
09.28-09.48 Kdy operovat výhřezy bederní páteře?
20 Smrčka M
09.48-10.00 Paréza břišního svalu: příčiny, diagnostika a léčba
12 Štětkářová I
  Sál E3
08.30-10.00 BLOK 8: WORKSHOP 10/: Praktické ukázky sonografie nervů a svalů, nastavení přístroje
Předsedající: Minks E, Horniak I
08.30-09.00 Nastavení sonografického přístroje pro sonografii nervů a svalů
30 Horniak I
09.00-09.30 Sonografie nervů a svalů na horních končetinách
  Minks E, Streitová H, Horniak I, Kuliha M
   
10.00-10.30 Přestávka na kávu
   
  Sál E1 (A+B)
10.30-12.00 BLOK 9: KONTROVERZE 2/: Cerebrovaskulární onemocnění
Předsedající: Bar M, Herzig R
10.30-11.15 Agresivní léčba intracerebrální hemoragie se snižováním TK a indikací operace
20 ANO
  Šrámek M
20 NE
  Ševčík P
11.15-12.00 Pacient s rozsáhlými časnými změnami (ASPECTS pod 5) - rekanalizace
20 ANO
  Tomek A
20 NE
  Bar M
  Sál E1 (C)
10.30-12.00 BLOK 9: WORKSHOP 11/: Lehká mozková poranění (mTBi)
Předsedající: Ehler E, Bednařík J
10.30-10.45 Definice, klasifikace mTBI
10+5 Bednařík J
10.45-11.00 Neurologické vyšetření – indikace, rozsah, timing
10+5 Korsa J
11.00-11.15 Indikace CT hlavy pro lehká kraniocerebrální traumata
10+5 Marusič P
11.15-11.30 Indikace hospitalizace a podmínky propuštění
10+5 Chudomel O
11.30-11.45 Postkomoční syndrom a chronická traumatická encefalopatie
10+5 Růžička F
11.45-12.00 Organizace péče o lehká mozková poranění v ČR
10+5 Ehler E
  Sál E2
10.30-12.00 BLOK 9: PARALELNÍ SYMPOZIUM 11/: Cervikogenní závrať - je čas na její rehabilitaci?
Předsedající: Jeřábek J, Kadaňka Z
10.30-10.40 Cervikogenní závrať- historie, přehled problematiky
10 Jeřábek J
10.40-10.55 Patofyziologické mechanizmy cervikogenní závrati
10+5 Černý R
10.55-11.10 Vyšetření pacienta klinické
10+5 Čakrt O
11.10-11.25 Klinický obraz cervikogenní závrati- diff.dg, Vaskulární syndromy imitující cervikogenní závrať
10+5 Danková M
11.25-11.40 Léčebné možnosti cervikogenní závrati
10+5 Čakrt O
11.40-12.00 Závěr-současný pohled na cervikogenní závrať
15+5 Jeřábek J
  Sál E1 (A+B)
12:00-12:30 HIGHLIGHTS SJEZDU, UKONČENÍ SJEZDU