Seznam posterů

 

Posterová sekce 1

Epilepsie

P001 Pilotní validizace skríningu deprese u epilepsie – NDDI-E-CZ
Javůrková A1,2, Zárubová J3,4, Tomášek M4, Raudenská J1, Matějíková, K4, Marusič P5
1Oddělení klinické psychologie, FN v Motole, Praha
2
Oddělení klinické psychologie, FN Královské Vinohrady, Praha
3
Affidea Praha s. r. o.
4
Pražská škola psychosociálních studií
5
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

P002 Pilotní validizace skríningového měření kvality života u epilepsie – QOLIE-P-10-CZ
Javůrková A1,2, Zárubová J3,4, Tomášek M4, Raudenská J1, Gabrielová Š4, Marusič P5
1Oddělení klinické psychologie, FN v Motole, Praha
2
Oddělení klinické psychologie, FN Královské Vinohrady, Praha
3
Affidea Praha s. r. o.
4
Pražská škola psychosociálních studií
5
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

P003 Pseudotemporální epilepsie – extratemporální epilepsie s typickými temporálními záchvaty
Jelínková D1, Doležalová I2, Brázdil M2, Brázdil M3
1Lékařská fakulta MU, Brno
2
Centrum pro epilepsie Brno, MU a FN u sv. Anny v Brně
3
CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno

P004 Prognostický význam atrofie mozečku z hlediska predikce efektu vagové stimulace
Marcián V1,2, Mareček R3, Doležalová I1, Chrastina J4, Pail M1, Brázdil M1,3
1I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
2
Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava
3
CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno
4
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

P005 Vliv kognitivní stimulace na interiktální HFO v epileptickém a neepileptickém hipokampu
Pail M1, Cimbálník J2, Roman R3, Daniel P1, Chrastina J4, Brázdil M1
1I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
2
ICRC – Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
3
CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno
4
Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brno

P006 Klinická semiologie psychogenních neepileptických záchvatů – limity stávající klasifikace
Školiaková K, Štillová K, Doležalová I, Kočvarová J, Pail M, Brázdil M
Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

P007 Automatické hodnocení PET u pacientů s temporální epilepsí
Šulc V1, Tomášek M1, Krijtová H1, Hořínek D2, Marusič P1
2. LF UK a FN v Motole, Praha:
1Neurologická klinika
2
Neurochirurgická klinika dětí a dospělých

P008 Kontrola bezpečnosti elektrického kortikálního mapování pomocí intraoperační termografie
Janča R1, Ježdík P1, Jahodová A2, Kudr M2, Komárek V2, Tichý M3, Kršek P2
1Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
2Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha
3Neurochirurgická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

Cévní onemocnění mozku I

P009 Užitočnosť e-ASPECT skóre v selekcii pacientov v akútnom štádiu iCMP pre revaskularizačnú liečbu
Petrovičová A1, Juskanič D2, Brozman M1, Mušáková H1
1Neurologická klinika FSVaZ UKF a FN Nitra, SR
2
Jessenius – diagnostické centrum a. s., Nitra, SR

P010 Funkční elektrostimulace chůze pacientů se spastickou parézou dolní končetiny
Konečný P1–3, Horák S2,3, Peřková D4, Patyková M4
1Centrum léčebné rehabilitace, Středomoravská nemocniční a. s. – Nemocnice Prostějov
2Fyzioterapie, Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
3Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
4help2move, s. r. o., Praha

P011 Riziko ICH a klinický outcome u iktů v zadní cirkulaci léčených IVT – výsledky z registru SITS-EAST
Herzig R
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

P012 Sledovanie účinnosti antikoagulačnej liečby pomocou TCD embolimonitoringu u pacientov s FP
Nosáľ V1, Kurča E1, Nehaj F2, Mokáň M2, Jamrišková L2, Kantorová E1, Sivák Š1
JLF UK a UN Martin, SR
1Neurologická klinika
2I. interná klinika

P013 Rizikové faktory asociované se subtypy ischemické cévní mozkové příhody – komunitní studie Brno
Jacková J1,2, Šedová P1–3, Brown jr RD4, Zvolský M5, Volná M1, Balúchová J1, Bělašková S1, Bednařík J2,6, Mikulík R1,2,7
1ICRC – Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
2Lékařská fakulta MU, Brno
3Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno
4Department of Neurology, Mayo Clinic, Rochester, USA
5Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha
6Neurologická klinika FN Brno
7I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

P014 Fabryho choroba s manifestací v centrálním nervovém systému – kazuistika
Mitášová A, Jura R
Neurologická klinika LF MU a FN Brno

P015 Rozsah poškození hematoencefalické bariery po cévní mozkové příhodě
Kala D1,2, Svoboda J1, Litvinec A1, Pošusta A1, Lisý J3, Šulc V4, Tomek A4, Marusič P4, Jiruška P1, Otáhal J1
1Fyziologický ústav, AV ČR, v. v. i., Praha
2ČVUT v Praze
3Klinika zobrazovacích metod 2. LF a FN v Motole, Praha
4
Neurologická klinika 2. LF a FN v Motole, Praha

P016 Hyperperfuzní syndrom ve VB povodí v návaznosti na PTA stent AV vlevo – kazuistika
Hurtíková E, Roubec M
Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava

 

Cévní onemocnění mozku II

P017 Mohou varianty nejasného významu ovlivňovat sestřih/stabilitu mRNA genu NOTCH3 a způsobovat CADASIL?
Vlášková H1, Hrubá M2, Štorkánová G1, Matěj R3,4, Hůlková H4, Jahnová H1,5, Kožich V2
1Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze
2Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
3Oddělení patologie a molekulární medicíny, Thomayerova nemocnice, Praha
4Ústav patologie, 1. LF UK a VFN v Praze
5
Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

P018 Je možné vyliečiť kompletnú afáziu pri oklúzii ACI a MCA?
Mušáková H1, Brozman M1, Dean Z1, Petrovičová A1, Vytiska M2, Žitná J1
1Neurologická klinika FSVaZ UKF a FN Nitra, SR
2Kardiocentrum Nitra s. r. o., SR

P019 Středně silná shoda v hodnocení tíže hemiparézy mezi záchranářem a neurologem u pacientů s CMP
Čábal M1, Holeš D2,3, Král J1, Václavík D4, Klečka L5, Mikulík R6,7, Bar M1
1Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava
2
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Ostrava
3Jesseniova lekárská fakulta UK v Martine, SR
4Vzdělávací a výzkumný institut Agel, o. p. s., Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava
5Neurologické oddělení, Městská nemocnice Ostrava
6I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
7
Program výzkumu CMP, ICRC – Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně

P020 Rizika trombolýzy bez CTAg – kazuistika BEST POSTER
Vaško P, Peisker T, Štětkářová I, Mikulenka P, Janoušková L
3. lékařská fakulta UK v Praze

P021 Trombolýza v terapii současně probíhajícího ischemického iktu a akutního infarktu myokardu
Jura R1, Mitášová A1, Fendrychová V2, Lokaj P2, Bohatá Š3, Hlásenský J4, Pařenicová I2, Kala P2, Špinar J2, Pařenica J2
1Neurologická klinika LF MU a FN Brno
2Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno
3Radiologická klinika LF MU a FN Brno
4Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

P022 Karotické restenózy ve FN Královské Vinohrady v období 2015–2017
Peisker T, Tůmová R, Kožnar B, Roháč F, Štětkářová I
FN Královské Vinohrady, Praha

P023 Prediktory pro intrakraniální krvácení po intravenózní trombolýze v zadní cirkulaci
Dorňák T1, Král M1, Sedláčková Z2, Šaňák D1, Čecháková E2, Divišová P1, Zapletalová J3, Kaňovský P1
LF UP v Olomouci:
1Neurologická klinika FN Olomouc
2Radiologická klinika FN Olomouc
3Ústav lékařské biofyziky a Ústav molekulární a translační medicíny

P024 Hodnocení propustnosti hematoencefalické bariéry po mozkové ischemii u myší
Svoboda J1,2, Kala D1,3, Litvinec A1, Jiruška P1, Otáhal J1,2
1Fyziologický ústav, AV ČR, v. v. i., Praha
2Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze
3Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

 

Demence a další kognitivní poruchy

P025 Test gest jako nové jednoduché vyšetření epizodické paměti u časné Alzheimerově nemoci
Bartoš A
3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Národní ústav duševního zdraví, Klecany

P026 Nová metoda hodnocení parietální atrofie (PAS) na magnetické rezonanci
Šilhán D1, Ibrahim I2, Tintěra J2, Bartoš A3
13. lékařská fakulta UK v Praze
2Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
3Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
4Národní ústav duševního zdraví, Klecany

P027 Parietální atrofie u Alzheimerovy nemoci s pozdním začátkem
Šilhán D1, Ibrahim I2, Tintěra J2, Bartoš A3
13. lékařská fakulta UK v Praze
2Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
3Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
4Národní ústav duševního zdraví, Klecany

P028 Výkony v kognitivních testech jsou u seniorů závislé na typu vykonávané profese
Štěpánková H, Frydrychová Z, Šulc Z, Horáková K
Národní ústav duševního zdraví, Klecany

P029 Je koncept SuperAgers u starších osob omezen jen na paměť?
Červenková M, Heissler R, Štepánková H, Nikolai T, Kopeček M
Národní ústav duševního zdraví, Klecany

P030 Schopnost separace prostorových informací v časných klinických stadiích Alzheimerovy nemoci
Pařízková M, Lerch O, Marková H, Vyhnálek M, Hort J, Laczó J
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

P031 CMP, alebo manifestácia Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby?
Fedičová M, Múdra J, Feketeová E, Gdovinová Z
Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice, SR

P032 Všímavost a mírná kognitivní porucha – realizovatelnost, akceptabilita a adjustace intervence
Šumec R1,2, Marciniak R2, Jeleník A2, Anděl R3, Dorjee D4, Bareš M1,5, Sheardová K1,2
1I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
2ICRC – Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně
3
School of Aging Studies, College of Behavioral and Community Sciences, University of South Florida, Tampa, USA
4Mindful Brain Lab, School of Psychology, Bangor University, UK
5Department of Neurology, Medical School, University of Minnesota, Minneapolis, USA

P033 Paralelní verze testu Logické paměti – Povídky
Frydrychová Z, Štěpánková H
Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 

Posterová sekce 2

Roztroušená skleróza a další neuroimunologická onemocnění I

P034 Cervikálna dystónia ako prvý príznak sclerosis multiplex
Straka I1, Kušnírová A1, Košutzká Z1, Petrleničová D1, Minár M1, Valkovič P1,2
1II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, SR
2Ústav normálnej a patologickej fyziológie, SAV, Bratislava, SR

P035 Dynamika ústupu makulárního edému po vysazení fingolimodu sledovaná pomocí OCT
Lízrová Preiningerová J, Uher T
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze

P036 Patient Reported Outcomes (PROs) u pacientů s roztroušenou sklerózou – standardizace v české praxi
Motýl J, Kadrnožková L, Uher T, Horáková D
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze

P037 Pilotní studie nového PC programu pro kognitivní rehabilitaci pro pacienty s RS
Novotná K1, Kadrnožková L1, Janatová M2
1Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
2Společné pracoviště biomedicínského inženýrství, FBMI ČVUT v Praze a 1. LF UK Praze

P038 Pětileté zkušenosti s posuzováním invalidity u roztroušené sklerózy
Čeledová L, Čevela R
Lékařská fakulta UK v Plzni

P039 Incidence stupňů závislosti u roztroušené sklerózy
Čeledová L
Lékařská fakulta UK v Plzni

P040 Longitudinální sledování kognitivních funkcí u pacientů s roztroušenou sklerózou
Kadrnožková L, Motýl J, Blahová Dušánková J, Andělová M, Beňová B, Kučerová K, Lízrová Preiningerová J, Novotná K, Kubala Havrdová E, Horáková D, Uher T
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF a VFN v Praze

 

Roztroušená skleróza a další neuroimunologická onemocnění II

P041 Využití markovských modelů při zkoumání progrese disability u pacientů s roztroušenou sklerózou
Sobíšek L1, Grishko A1,2, Horáková D2, Uher T2
1Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze
21. LF UK a VFN v Praze

P042 Obecné charakteristiky plodnosti u žen s roztroušenou sklerózou
Hulová M1, Valkovská P1, Králíčková Nekvapilová E1, Crha I1, Podborská M1, Vlčková E1,2, Štourač P1,2, Bednařík J1,2, Šrotová I1,2
1FN Brno
2CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno

P043 Antimülleriánský hormon jako jeden z ukazatelů fertility u žen s relaps remitentní RS
Šrotová I1,2, Hulová M1, Crha I1, Králíčková Nekvapilová E1, Valkovská P1, Podborská M1, Vlčková E1,2, Štourač P1,2, Bednařík J1,2
1FN Brno
2CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno

P044 Neuropsychologické vyšetrenie pacientov so sklerózou multiplex
Brandoburová P1,2, Hajdúk M3,4
1Centrum MEMORY n. o., Bratislava, SR
2II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, SR
3Katedra psychológie, Filozofická fakulta UK v Bratislave, SR
4Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava, SR

P045 Neuroticizmus a úzkostnost u žen s roztroušenou sklerózou
Strádalová P1,2, Hulová M1, Králíčková Nekvapilová E1, Crha I3, Podborská M4, Vlčková E1,5, Štourač P1,5, Bednařík J1,5, Šrotová I1,5
1Neurologická klinika LF MU a FN Brno
2Oddělení klinické psychologie, FN Brno
3Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno
4Oddělení klinické biochemie, FN Brno
5CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno

P046 Monitorace lymfocytů v průběhu léčby interferonem beta-1b a disabilita
Pavelek Z1, Vysata O1, Klímová B1, Andrýs C2, Vokurková D2, Vališ M1
LF UK a FN Hradec Králové:
1Neurologická klinika
2Ústav klinické imunologie a alergologie

P047 Sclerosis multiplex – variant Marburg – kazuistika
Čarnická Z, Thurzová J
I. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, SR

 

Roztroušená skleróza a další neuroimunologická onemocnění III

P048 CADASIL – diferenciálna diagnostika sclerosis multiplex – kazuistika
Harušíncová B, Cimprichová A, Kiačiková M
FN Trenčín, SR

P049 Alemtuzumab v léčbě rebound fenoménu navozeném změnou terapie z natalizumabu na fingolimod
Adámková J, Ostrý S
Neurologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a. s.

P050 Porovnání vlivu funkční elektrostimulace a peroneální ortézy na chůzi u osob s RS
Konvalinková R, Novotná K, Srp M, Lízrová Preiningerová J, Kubala Havrdová E
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze

P051 Snížení předozadního rozměru krční míchy odráží míšní atrofii u pacientů s roztroušenou sklerózou
Andělová M1, Kůsová E2, Krásenský J2, Sobíšek L3, Beňová B1, Kadrnožková L1, Kučerová K1, Seidl Z2, Uher T1, Kubala Havrdová E1, Horáková D1, Vaněčková M2
1Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
2
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
3Katedra statistiky a pravděpodobnosti, FIS VŠE v Praze

P052 Posouzení oftalmické cirkulace a změn kyslíkové saturace sítnice u retrobulbární neuritidy
Svrčinová T1, Mareš J1, Šín M2, Král M1, Dorňák T1, Matejčíková Z1, Otruba P1, Kaňovský P1
LF UP a FN Olomouc:
1Neurologická klinika
2Oční klinika

P053 Hladina interleukínu-8 u pacientov s roztrúsenou sklerózou a jeho korelácia s Q-albumínom
Matejčíková Z, Mareš J, Sládková V, Svrčinová T, Kaňovský P
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

P054 Sociálna kognícia u pacientov s roztrúsenou sklerózou
Czekóová K1,2, Shaw DJ2, Saxunová K3, Dufek M3, Brázdil M2,3
1Psychologický ústav, AV ČR, v. v. i., Praha
2Výzkumná skupina pro behaviorální a sociální neurovědy, CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno
3
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

 

Parkinsonova nemoc a další extrapyramidová onemocnění I

P055 Hluboká mozková stimulace u pacientů s Parkinsonovou nemocí a její vliv na chůzi – pilotní studie
Navrátilová D1, Krobot A2, Otruba P1, Nevrlý M1, Kaňovský P1
FN Olomouc:
1Neurologická klinika LF UP v Olomouci
2Oddělení rehabilitace

P056 Aktigrafické vyšetření jako skríningová metoda pro poruchu chování v REM spánku
Kemlink D, Peřinová P, Dušek P, Růžička E, Šonka K
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze

P057 Vliv non-motorických symptomů na kvalitu života u pacientů s funkčními poruchami hybnosti
Věchetová G, Slovák M, Dušek P, Nikolai T, Kemlink D, Bolceková E, Hanzlíková Z, Růžička E, Serranová T
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze

P058 Parkinson-plus syndrómy v klinickej praxi
Danterová K1, Rusinková M1, Cisáriková M2, Benetin J1
1Neurologická klinika LF SZU a UN Bratislava, SR
2Lekárska fakulta SZU v Bratislave, SR¨

P059 Freezing chôdze asociovaný s atrofiou v meziálnom frontálnom kortexe
Vaštík M, Hok P, Valošek J, Hluštík P, Kaňovský P, Menšíková K
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

P060 Liší se od sebe esenciální a dystonický třes hlavy? "BEST POSTER"
Hollý P1, Ulmanová O1, Rusz J1,2, Krupička R3, Duspivová T3, Růžička E1
1Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
2Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
3Katedra biomedicínské informatiky, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT v Praze, Kladno

P061 Incidence Parkinsonovy nemoci z pohledu nepojistných dávek systému sociálního zabezpečení
Čevela R
Lékařská fakulta UK v Plzni

 

Parkinsonova nemoc a další extrapyramidová onemocnění II

P062 Detekce časných mikrostrukturálních změn u myšího modelu Parkinsonovy nemoci pomocí difuzního MR
Minsterová A1, Khairnar A1, Ruda-Kucerova J2, Arab A2, Szabo N3, Drazanova E4, Starcuk Z5, Pan-Montojo F6, Rektorová I1
1Výzkumná skupina Aplikované neurovědy, CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno
2
Farmakologický ústav, LF MU, Brno
3Department of Neurology, Faculty of Medicine, University of Szeged, Hungary
4Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v. v. i., Brno
5Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování, CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno
6
Neurologische Klinik und Poliklinik, Klinikum der Universität München, Germany

P063 Vliv přesné lokalizace elektrod DBS na non-motorické symptomy u pacientů s Parkinsonovou nemocí
Bardoň J1, Kurčová S1, Frolová M1, Večerková M2, Otruba P1, Krahulík D3, Nevrlý M1, Kaňovský P1
LF UP a FN Olomouc:
1
Neurologická klinika
2Oddělení klinické psychologie
3
Neurochirurgická klinika

P064 Odstranění DBS stimulačních artefaktů při HD-EEG vyšetření
Búřil J
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

P065 Porovnání efektu zrakových 3D podnětů na parametry chůze u pacientů s Parkinsonovou nemocí a norem
Peterová K1, Růžička E1, Jech R1, Rusz J2, Plaňanská E1, Brabcová L1, Brožová H1
1Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
2Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

P066 Identifikace molekulárně genetického pozadí familiárního atypického parkinsonizmu na Horňácku
Menšíková K1, Vodička R2, Vrtěl R2, Kolaříková K2, Bartoníková T1, Kaňovský P1
LF UP a FN Olomouc:
1
Neurologická klinika
2Ústav klinické a molekulární genetiky

P067 Prevalence dystonického třesu a třesu asociovaného s dystonií u pacientů s cervikální dystonií
Hvizdošová L, Nevrlý M, Otruba P, Kaňovský P
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

P068 Zrozumiteľnosť reči u pacientov s Parkinsonovou chorobou
Mičianová Ľ1, Egryová M2, Košutzká Z2, Kušnírová A2, Cséfalvay Zs1
1Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, Pedagogická fakulta UK v Bratislave, SR
2II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, SR

 

Parkinsonova nemoc a další extrapyramidová onemocnění III

P069 Kognitivní deficit u pacientů s progresivní supranukleární paralýzou a multisystémovou atrofií
Večerková M, Hvizdošová L, Kurčová S, Kaňovský P
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

P070 Kognitivně-behaviorální terapie v léčbě úzkosti a deprese u pacientů s Parkinsonovou nemocí
Nováková N1,2, Baláž M1
1I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
2
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno

P071 Vplyv medikácie na rôzne domény kvality života pacientov s Parkinsonovou chorobou
Matejička P1, Košutzká Z1, Danterová K2, Gmitterová K1, Valkovič P1, Minár M1
1II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, SR
2Neurologická klinika SZU a UN Bratislava, SR

P072 Vplyv bilaterálnej hlbokej mozgovej stimulácie na non-motorické a motorické symptómy Parkinsonovej choroby
Kurčová S1, Bardoň J1, Vaštík M1, Večerková M1, Frolová M1, Hvizdošová L1, Nevrlý M1, Menšíková K1, Otruba P1, Krahulík D2, Kurča E3, Sivák Š3, Zapletalová J4, Kaňovský P1
1Centrum pro diagnostiku a léčbu neurodegenerativních onemocnění, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
2Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
3Neurologická klinika JLF a UN Martin, SR
4Ústav lékařské biofyziky, LF UP v Olomouci

P073 Větší objem suplementární motorické oblasti u pacientů s funkční poruchou hybnosti – VBM studie BEST POSTER
Dušek P1, Jech R1, Slovák M1, Mueller K2, Keller J3, Růžička F1, Serranová T1
1Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
2Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, Germany
3Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha

P074 Možnosti zisťovania dysfónie u pacientov s Parkinsonovou chorobou
Miššíková V1, Košutzká Z2, Kušnírová A2, Valkovič P2, Egryová M3, Cséfalvay Zs1
1Katedra logopédie Pedagogická fakulta UK v Bratislavae, SR
2II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, SR
3
Ambulancia klinickej logopédie, UN Bratislava – Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava, SR

 

Posterová sekce 3

Nervosvalová onemocnění

P075 Srovnání endoskopicky asistované a klasické techniky dekomprese ulnárního nervu v kubitálním tunelu BEST POSTER
Krejčí T, Krejčí O, Lipina R
Neurochirurgická klinika LF OU a FN Ostrava

P076 CMT1C spôsobená novou mutáciou v LITAF géne superponovaná s imunitne podmienenou neuropatiou
Turčanová Koprušáková M1, Grofik M1, Jungová P2, Chandoga J2, Kurča E1
1Neurologická klinika JLF UK a UN Martin, SR
2Oddelenie klinickej biológie a genetiky, LF UK v Bratislave, SR

P077 Pilotní studie Edinburské kognitivně-behaviorální zkoušky pro amyotrofickou laterální sklerózu
Bezdíček O, Marková L, Soósová N, Forgáč M
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

P078 Má bolest u myotonické dystrofie neuropatickou komponentu?
Parmová O1, Vlčková E1, Bednařík J1, Voháňka S1
1Neurologická klinika LF MU a FN Brno
2CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno

P079 Aplikace botulotoxinu do musculus piriformis pod ultrasonografickou kontrolou
Gescheidt T, Minks E
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

P080 Komplexní přístup v léčbě nespavosti, neuropatické bolesti a dalších přidružených onemocnění
Kec D, Bednařík J
NK FN Brno, ČR

 

Bolesti hlavy a neuropatická bolest

P081 Evokované potenciály vyvolané kontaktním teplem – normativní data pro českou populaci
Kočica J1,2, Raputová J1–3, Skutil T2, Rajdová A1–3, Kec D1–3, Bednařík J1–3, Vlčková E1–3
1Neurologická klinika LF MU a FN Brno
2Lékařská fakulta MU, Brno
3CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno

P082 Charakteristika senzitivních fenotypů u pacientů s diabetickou polyneuropatií BEST POSTER
Raputová J, Vlčková E, Adamová B, Šrotová I, Kovalová I, Bednařík J
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno

P083 Hodnocení vyšetření rohovky korneální konfokální mikroskopií v diagnostice diabetické neuropatie
Rajdová A1,2, Kovalová I1,2, Horáková M1,2, Divišová Š1, Raputová J1,2, Bednařík J1,2, Vlčková E1,2
1Neurologická klinika, FN Brno
2Lékařská fakulta MU, Brno

 

Vertebrogenní onemocnění

P084 Metóda rastu medzistavcových platničiek impedančnou terapiou
Kostka P
DRiP, s. r. o., Spišská Belá, SR

P085 Intradurální metastázy
Potičný S, Mrůzek M, Krejčí T, Krejčí O, Večeřa Z
Neurochirurgická klinika LF OU a FN Ostrava

P086 Kvantitativní senzorické testování v diagnostice kořenových syndromů
Kaiserová M, Jáňová A, Otruba P, Grambalová Z, Kaňovský P
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

 

Varia I

P087 Čich před a po endoskopických endonazálních operací baze lební
Netuka D1, Májovský M1, Masopust V1, Fundová P2, Beneš V1
ÚVN – VFN Praha:
1
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK v Praze
2
Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK v Praze

P088 Výsledky operací pacientů s mozkovými nádory při vědomí s intraoperační MR BEST POSTER
Netuka D1, Kramář F1, Šemberová I2, Beneš V1
ÚVN – VFN Praha:
1
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK v Praze
2
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

P089 Fragmentární myoklonus u idiopatické poruchy chování v REM spánku
Nepožitek J1, Dostálová S1, Kemlink D1, Friedrich L2, Příhodová I1, Ibarburu V1, Šonka K1
1Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN v Praze
2University Department of Neurology, Sveti Duh University Hospital, Zagreb, Croatia

P090 Instabilita postoja cervikálnej genézy – stabilografické nálezy
Šaling M2,3, Kucharik M2,3
1II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, SR
2Ústav normálnej a patologickej fyziológie, SAV, Bratislava, SR
3Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava, SR

P091 Terapie obstrukčního čtyřkomorového hydrocefalu
Krejčí O
Neurochirurgická klinika LF OU a FN Ostrava

P092 Video Head Impulse Test u pacientů se spinocerebelární ataxií BEST POSTER
Danková M, Jeřábek J, Černý R
Neurologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

P093 Switch mezi vědomím a nevědomím – elektrofyziologická studie s intracerebrálními elektrodami
Vajčner A1, Klimeš P2,3, Minks E1
1I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
2Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno
3Centrum biomedicínského inženýrství, ICRC – Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně

P094 Srovnání parametrů chůze měřených systémy GAITRite® a G-WALK
Horáková H, Peterová K, Růžička E, Brožová H
Neurologicka klinika 1. LF UK a VFN v Praze

 

Varia II

P095 Diagnostika syndromu karpálního tunelu pomocí sonografie a její senzitivita – soubor 40 končetin
Streitová H1, Ovesná P2, Minks E1
1I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
2
Institut biostatistiky a analýz LF MU, Brno

P096 Význam noční oxymetrie pro detekci klinicky závažného syndromu spánkové apnoe
Kuchyňka J1, Šimko J1, Vyšata O1,2
1Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
2Ústav počítačové a řídicí techniky, VŠCHT v Praze

P097 Prediktivní motorické časování u profesionálních sportovců ve srovnání se zdravou populací
Marková L1, Filip P2, Bareš M1–3
1Lékařská fakulta MU, Brno
2FN u sv. Anny, Brno
3Department of Neurology, Medical School, University of Minnesota, Minneapolis, USA

P098 Terapeutické úskalia komorbidity narkolepsie a psychózy
Tormašiová M
Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice, SR

P099 Vliv periferní tlakové stimulace na aktivaci kmenových motorických oblastí BEST POSTER
Hok P1, Opavský J2, Kutín M3,4, Šlachtová M2, Tüdös Z5, Kaňovský P1, Hluštík P1
1Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
2Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci
3KM KINEPRO PLUS s. r. o., Olomouc
4Ústav fyzioterapie, Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
5Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc

P100 Modulace somatosenzorické kortikální aktivace botulotoxinem u postiktální spasticity
Veverka T1, Hluštík P1, Otruba P1, Hok P1, Zapletalová J2, Krobot A3, Kaňovský P1
1Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
2Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta UP v Olomouci
3
Oddělení rehabilitace, FN Olomouc

P101 Vliv hormonálních cyklů na centrální aspekty motorické koordinace
Málková V, Minks E
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

P102 Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia u pacientov s visual snow
Lukáčová V, Minks E, Mastík J
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně